Scroll to top
cs

Zpracování osobních údajů pro marketing

Instalater-03

Ochrana osobních údajů

Podmínky zpracování osobních údajů
Tyto podmínky se zpracováním osobních údajů (dále jen Podmínky) popisují způsob, jakým
společnost AQUA servis s.r.o., se sídlem Krátká 386, Rokytnice, 755 01 Vsetín, IČO: 47669543,
C 5118 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále pouze Společnost nebo my) zpracovává Vaše osobní údaje za účelem poskytování našich služeb,spočívajících v prodeji a distribuci doplňků zboží (dále jen Služby) na webové stránce http://www.aquaservis-vs.cz/ (dále jen Webstránka).

JAKÉ INFORMACE SBÍRÁME? A ZA JAKÝM ÚČELEM?
Sbíráme o Vás následující osobní údaje (dále jen Osobní údaje) v závislosti na tom jakým
způsobem a v jakém rozsahu využíváte naši Webstránku a/nebo Služby:
A. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce
Za účelem registrace na naší Webstránce a následnému přihlašování se do naší Webstránky
a přístupu k našim personalizovaným službám na Webstránce zpracováváme následující osobní
údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení a (iii) e-mail.
Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my.
Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.
B. Informace nezbytné pro poskytování Služeb
Za účelem poskytování našich Služeb (tedy [dodání Vámi objednaného zboží / poskytnutí Vámi
zakoupené služby]) zpracováváme následující osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu,
(iv) e-mail, (v) telefonní číslo a (vi) informace o Vaší platební kartě (zejména číslo karty, datum
expirace a CVV kód) .
Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my.
Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.
C. Informace získavané pro marketingové účely
Za účelem odebírání našich novinek a/nebo letáků, informací o slevách, aktualizacích,
vylepšeních a nabídkách a jiných marketingových materiálů ve formě e-mailů, SMS zpráv nebo
poštovních zásilek a/nebo notifikací zpracováváme Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) e-mail, (iv)
telefonní číslo a (v) adresu.
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro
zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.
Pokud se rozhodnete, že nemáte zájem více dostávat takové zprávy, máte právo svůj souhlas odvolat
kliknutím na hypertextový odkaz přímo v e-mailové komunikaci a/nebo dostupný
zde:https://www.aquaservis-vs.cz/index.php?route=account/login. Odvolání souhlasu může mít za
následek, že nebudete dostávat oznámení o slevách, aktualizacích, vylepšeních a nabídkách. Není
možné odvolat souhlas k obdržení e-mailů obsahujících oznámení souvisejících s poskytováním
Služeb.
D. Informace získané při Vašem používání naší Webstránky
Za účelem neustálého zkvalitňování našich Služeb, rozvoje Vašeho uživatelského zážitku při
používání naší Webstránky zpracováváme informace týkající se: (i) Vašeho počítače, (ii) návštěv nebo

používání naší Webstránky a/nebo našich Služeb (včetně Vaší IP adresy, geografické polohy,
typu a verze Vašeho prohlížeče/ operačního systému, zdrojových odkazů, délky návštěvy
prohlížených stránkách a pohybech na našich Webových stránkách nebo jakékoliv podobné
informace, které Společnost může získat přímo nebo nepřímo od poskytovatelů třetích stran), (iii)
generované při Vašem používání naší Webstránky a/nebo Služeb nebo které jsou generovány
v průběhu využívání našich Služeb (včetně časového rozvrhu, frekvence a vzorce používání
Webstránky).
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro
zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.
E. Informace získané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení
Za účelem zanechání hodnocení nebo zveřejnění komentáře na naší Webstránce budeme
zpracovávat osobní údaje, které spolu s hodnocením/komentářem zanecháte na naší Webstránce
budeme zpracovávat Vaše: (i) jméno, (ii) příjmení, (iii) alias, který si k zanechání komentáře/
hodnocení určíte a (iv) jakékoli další údaje, které se rozhodnete v hodnocení/komentáři uvést.
Tyto osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho výslovného souhlasu. Právním základem pro
zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (a) GDPR.
F. Informace získané při komunikaci s námi
Za účelem komunikace s námi z jakéhokoli důvodu (například podpora při používání Webstránky/
využívání Služeb, reklamace, řešení jakýchkoliv problémů atd.) budeme zpracovávat následující
osobní údaje: (i) Vaše jméno, (ii) příjmení, (iii) adresu, (iv) e-mail, (v) telefonní číslo, (vi)
komunikační obsah, (vii) metadata spojená s komunikací a (viii) ) jakékoli další nezbytné
údaje, které se rozhodnete v komunikaci uvést.
Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou jste Vy a my.
Právním základem pro zpracování těchto informací je čl. 6 odst. 1 písm. (b) GDPR.

NA ZÁKLADĚ ČEHO MŮŽEME JEŠTĚ ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Kromě jak je uvedeno výše, máme právo zpracovávat Vaše Osobní údaje za účelem splnění si
našich zákonných povinností podle čl. 6 odst. 1 písm. (c) GDPR nebo na ochranu našich
oprávněných zájmů podle čl. 6 odst. 1 písm. (f) GDPR, například z důvodu prevence proti
podvodům, bezpečnosti sítí a informací a přímého marketingu.
Vaše Osobní údaje budeme zpracovávat v souladu s platnými právními předpisy a budeme Vaše
Osobní údaje chránit proti zneužití a/nebo nezákonnému zveřejnění.

JAK SDÍLÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?
Za účelem zpřístupnění naší Webstránky a/nebo Služeb (a pokud je to vzhledem k okolnostem
potřebné) máme právo Vaše Osobní údaje poskytnout (a Vy souhlasíte s takovým poskytnutím) v souladu
se zásadou minimalizace jen omezenému okruhu osob a to našim zaměstnancům,
subdodavatelům, úředníkům, poradcům, obchodním zástupcům, dodavatelům nebo propojeným
osobám Společnosti a Poskytovatelům služeb v rozsahu, v jakém je to přiměřené a nezbytné pro
dosažení účelu uvedeného v těchto Podmínkách, zejména následujícím osobám:
(i) AQUA servis s.r.o., Krátká 386, Rokytnice, 755 01 Vsetín ,C 5118 vedená u Krajského soudu v Ostravě
A

Dále, Vaše osobní údaje můžeme poskytnout: (i) v rozsahu vyžadovaném platnými právními
předpisy, (ii) v souvislosti s jakýmikoli probíhajícími nebo budoucími správními řízeními nebo (iii)
s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit naše zákonná oprávnění (včetně poskytování Vašich
Osobních údajů třetím osobám za účelem předcházení podvodům a minimalizace platebních
rizik).

Informace, na základě kterých nejste identifikovatelný: Máme právo poskytovat Vaše Osobní údaje,
na základě kterých Vás není možné identifikovat (včetně anonymních údajů o používání naší
Webstránky a/nebo Služeb, odkazy/ výstupní stránky a URL adresy, typy platformy, počet kliknutí
atd.) třetím stranám, které mají o takové informace zájem, za účelem jejich pochopení způsobů
využívání určitých služeb.

Vaše Osobní údaje, na jejichž základě je možná Vaše identifikace nebo lokalizace, se třetími
stranami pro účely přímého marketingu nesdílíme.

Můžeme umožnit některým třetím stranám zveřejňovat na naší Webstránce reklamy a marketingové
informace. Takové třetí strany používají technologii, která posílá přímo do vašeho prohlížeče
nabídky nebo linky na nabídky, které se pak zobrazí jako součást prohlížené webové stránky.
V takovém případě automaticky obdrží informaci o Vaší IP adrese. Mohou využívat i jiné
technologie (např. cookies, JavaScript nebo web beacons), které měří efektivitu jejich reklam a také
personalizují obsah Vám zobrazovaných reklam. Takovým třetím
stranám nezpřístupňujeme informace, které by jim umožnily personalizovat takto získané údaje.
Prosím berte na vědomí, že pokud nás inzerent požádá o zveřejnění reklamy určité skupině
zákazníků a vy budete na takovou reklamu reagovat, takový inzerent nebo reklamní server si může
vyvodit, že patříte do skupiny, kterou se snaží oslovit. Účelem těchto podmínek není regulovat Váš
vztah s jakoukoli třetí stranou, která využívá výše uvedené technologie. Pro více informací si
prosím přečtěte podmínky zpracování osobních údajů takových inzerentů.

PŘENÁŠÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE DO TŘETÍCH
ZEMÍ?
Osobní údaje, které sbíráme mohou být uloženy nebo jinak zpracovávány a přenášeny v rámci zemí,
ve kterých vykonáváme naše obchodní činnosti a to za účelem dosažení účelu zpracování
stanoveného v těchto Podmínkách. Za stejným účelem, mohou být Vaše údaje přenášeny mezi
členskými státy Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru a zeměmi, které podle
Evropské komise zaručují úroveň ochrany osobních údajů tak, jak jsou čas od času zveřejněny
Úřadem na ochranu osobních údajů na jeho webovém
sídle: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk/content/přenos-do-země-zarucujucich-primeranu-uroven-
ochrany

JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOVÁVAT VAŠE OSOBNÍ
ÚDAJE?
Pokud není v platných právních předpisech stanoveno jinak, máme právo zpracovávat Vaše Osobní
údaje ve formě, která umožňuje Vaši identifikaci po dobu potřebnou k dosažení účelu, pro který
byly Osobní údaje poskytnuty (toto může zahrnovat dobu, po kterou navštěvujete naši Webstránku

nebo využíváte naše Služby a/nebo po celou dobu, po kterou trvá účel zpracování Osobních
údajů), není-li uvedeno jinak, v následující délce:
A. Informace nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce
Údaje nezbytné pro registraci a přístup k Webstránce budeme zpracovávat ode dne Vaší registrace
na Webstránce do 30 dnů ode dne, kdy svou registraci zrušíte. Údaje budeme v této lhůtě
(tedy 30 dní od zrušení registrace) zpracovávat pouze za účelem ukončení smluvního vztahu mezi
námi a Vámi, který vznikl Vaší registraci na stránce, řešení případných sporů, které z tohoto
titulu vznikly a ochrany jakýchkoli našich oprávněných zájmů).
B. Informace nezbytné pro poskytování Služeb
Údaje nezbytné pro poskytování Služeb budeme zpracovávat ode dne kdy jste si Službu objednali
do jejího prokazatelného poskytnutí (tj. do dne kdy Vám bude zboží doručeno a bude uhrazena
cena).
C. Informace získávané pro marketingové účely
Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na
takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.
D. Informace získávané při Vašem používání naší Webstránky
Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na
takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.
E. Informace získávané při zanechání Vašeho komentáře / hodnocení
Údaje získávané pro marketingové účely budeme zpracovávat ode dne kdy nám poskytnete souhlas na
takové zpracování do dne (i) odvolání Vašeho souhlasu nebo (ii) zrušení registrace na Webstránce.
F. Informace získávané při komunikaci s námi
Údaje získávané při komunikaci s námi budeme zpracovávat ode dne jejich získání do dne, kdy nebude
vybaven Váš požadavek vyplývající z e-mailové komunikace.

Máme právo zpracovávat Vaše osobní údaje i po dobu delší, než je uvedeno výše, pokud je to nutné
(i) za účelem splnění našich zákonných povinností, (ii) s cílem prokázat, uplatňovat nebo bránit
naše zákonná oprávnění (včetně poskytování informací třetím osobám za účelem předcházení
podvodům a minimalizace platebních rizik).

JAK MŮŽETE ODVOLAT SVŮJ SOUHLAS?
Svůj Souhlas můžete odvolat kdykoli na základě vlastního rozhodnutí prostřednictvím
emailového kontaktu který naleznete zde: info@aquaservis-vs.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle +420 571 418 157

JAKÁ MÁTE PRÁVA A POVINNOSTI?
Máte právo:
Pro přístup ke svým Osobním údajům
Zejména žádat informace o: (i) účelu zpracování Osobních údajů, (ii) kategoriích zpracovávaných
osobních údajů, (iii) příjemcích, kterým jsou poskytovány Osobní údaje a (iv) obě uchovávání
Vašich Osobních údajů.

Opravu Osobních údajů

V případě, že se dozvíte, že zpracováváme Vaše nesprávné Osobní údaje, prosím informujte nám
o této skutečnosti a my takové nesprávné údaje bez zbytečného odkladu opravíme.

Výmaz Osobních údajů (Právo být zapomenut)
Vaše Osobní údaje vymažeme v případě, že: (i) Osobní údaje již nejsou potřebné k účelu, ke kterému
byly získány, (ii) odvoláte Váš souhlas se zpracováním osobních údajů za podmínek uvedených
v těchto Podmínkách, (iii) budete namítat zpracování Osobních údajů, (iv) jsme nabyli Vaše
Osobní údaje nezákonně, (v) máme zákonnou povinnost vymazat Vaše Osobní údaje nebo (vi)
Osobní údaje byly získány v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Omezení zpracování Osobních údajů
Máte právo na omezení zpracování Vašich Osobních údajů v případě, že: (i) namítáte
správnost Osobních údajů a to během období umožňujícího ověřit jejich správnost, (ii) zpracování
Vašich Osobních údajů je nezákonné a namítáte vymazání Osobních údajů místo
omezení jejich použití, (iii) již více nepotřebujeme Vaše Osobní údaje pro účely zpracování, ale Vy
je potřebujete k uplatnění právního nároku nebo (iv) namítáte zpracování Osobních údajů a to
až do ověření, zda oprávněné důvody na naší straně převažují nad Vašimi oprávněnými zájmy.

Přenosnost Osobních údajů
Máte právo od nás získat Vaše, námi zpracovávané, Osobní údaje ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu za účelem přenosu těchto Osobních údajů jinému
provozovateli.

Namítat zpracování Osobních údajů
Máte právo namítat zpracování Osobních údajů na základě oprávněného zájmu, marketingu,
a profilování souvisejícího s přímým marketingem.

Iniciovat řízení před dozorovým orgánem
Máte-li podezření, že byla porušena Vaše práva související s ochranou Vašich Osobních údajů,
máte právo podat návrh na zahájení řízení před dozorčím orgánem.

VYUŽÍVÁME AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ
A PROFILOVÁNÍ? JAK TO FUNGUJE?
K poskytování našich Služeb nevyužíváme: (i) automatizované individuální rozhodování (tj.
shromažďujeme Vaše Osobní údaje, které jsou následně vyhodnocovány technickými prostředky,
bez jakéhokoli lidského zásahu. Následně, na základě takového vyhodnocení Vám dále
poskytujeme naše Služby) a (ii) profilování (tj. zhromažďujeme a vyhodnocujeme Vaše Osobní
údaje jakož i údaje o Vašem chování na naší Webstránce za účelem Vašeho zařazení do určité
skupiny lidí a následnou analýzou a predikcí Vašich zájmů, dalšího chování apod.).

ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE DĚTÍ?
Ochranu soukromí Vašich dětí považujeme za zvláště důležitou. Za tímto účelem vědomě nesbíráme
žádné osobní údaje osob, jejichž věk nedosáhl 16 let. Máte-li méně než 16 let, prosím

nezasílejte nám jakékoli své Osobní údaje, včetně Vašeho jména, adresy trvalého bydliště,
telefonního čísla nebo e-mailové adresy. Žádná osoba mladší 16 let není oprávněna k
Webstránce uvést své Osobní údaje. Pokud zjistíme, že jakýkoli Osobní údaj, který zpracováváme
se týká osoby, jejíž věk nedosáhl 16 let a zároveň nám nebyl udělen souhlas zákonného
zástupce takové osoby, takový Osobní údaj bez prodlení vymažeme. Máte-li podezření, že by
jsme mohli zpracovávat informace od nebo o osobách mladších 16 let, prosím kontaktujte nás
na info@aquaservis-vs.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle +420 571 418 157

JAK ZPRACOVÁVÁME FINANČNÍ OPERACE?
Všechny finanční operace a transakce elektronicky provedené na naší Webstránce nebo v souvislosti
s našimi Službami, budou zpracovány prostřednictvím poskytovatelů online platebních služeb Global
Payments s.r.o., organizační složka, Tomášikova 48, 831 04 Bratislava. Podmínky zpracování
osobních údajů takových poskytovatelů naleznete zde: https://www.globalpaymentsinc.com/cs-sk/gdpr.
Vaše Osobní údaje budeme poskytovatelem online platebních služeb pouze v takovém rozsahu, který je
potřebný ke zpracování plateb, které provádíte prostřednictvím naší Webstránky, k refundaci
takových plateb a řešení stížností a dotazů vztahujících se na takové platby a refundace.

JAK SPOLUPRACUJEME S WEBSTRÁNKAMI
TŘETÍCH STRAN?
Na naší Webstránce jsou hypertextové odkazy a podrobnosti o webových stránkách třetích stran.
Nemáme žádnou kontrolu a neneseme žádnou odpovědnost za podmínky zpracování a postupy
třetích stran v oblasti ochrany osobních údajů.

MÁTE JAKÉKOLIV DALŠÍ OTÁZKY?
Pokud budete mít zájem kontaktovat nás ve věci zpracování osobních údajů, včetně případu pokud si
budete chtít uplatnit některé z práv uvedených v těchto Podmínkách, prosím kontaktujte nás e-
mailem na: info@aquaservis-vs.cz nebo telefonického kontaktu na telefonním čísle +420 571 418 157
JAK AKTUALIZUJEME NAŠE PODMÍNKY
ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Vyhrazujeme si právo měnit tyto Podmínky. V případě, že Podmínky nebo procesy změníme,
tyto změny uveřejníme na Webstránce, abyste vždy měli přehledem o tom, jaké informace sbíráme,
jak je používáme a za jakých okolností je můžeme poskytnout třetí osobě. Je důležité, abyste
pravidelně revidovali tyto Podmínky, abyste zajistili, že máte vědomost o jakýchkoliv změnách.

JAKÉ COOKIES POUŽÍVÁME?
Soubor Cookie je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým
serverem do webového prohlížeče a je uložen prohlížečem na Vašem mobilním zařízení nebo
počítači za účelem Vaší identifikace (většinou na základě anonymních identifikátorů). Identifikátor se
pak odesílá zpět na server vždy, když prohlížeč požaduje od serveru zobrazení stránky za
účelem identifikace Vaší návštěvy na určité stránce, seznamu reklam, na které jste reagovali, typ

prohlížeče, který používáte a také za účelem zapamatování si údajů, které jste zadali do nebo na
naší Webstránce.

Cookies používáme za účelem personalizace obsahu a reklam, které se Vám zobrazují, umožnění
využívání funkcionalit sociálních médií a za účelem analýzy návštěvnosti. Informace o používání
naší Webstránky poskytujeme našim partnerům z oblasti sociálních médií, reklamy a analýzy, které
mohou tyto údaje spojovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získali z důvodu
Vašeho využívání jejich služeb.

Cookies používáme, abychom se mohli přizpůsobit Vašim potřebám, abychom Vás uměli odlišit od
jiných uživatelů, abychom zabránili zobrazování reklam ve Vašem prohlížeči, které pro Vás ne
jsou zajímavé a abyste se nemuseli opakovaně přihlašovat do naší Webstránky.
Používáme buď „trvalé“ nebo „dočasné“ cookies: trvalé cookies budou uloženy ve Vašem internetovém
prohlížeči až do dne jejich určené expirace, pokud je před tímto dnem neodstraníte; dočasné cookies,
na druhé straně, expirují v momentě, kdy zavřete internetový prohlížeč.

Dále používáme také cookies třetích stran: Cookies třetích stran jsou cookies, které jsou nastaveny jinou
stránkou než naší Webstránkou. Například, tlačítka sociálních médií „Líbí se mi to“ umístěných
na jejich webstránce. Takové tlačítko může stáhnout cookies, které mohou být čteny provozovatelem
těchto sociálních médií. Cílem těchto cookies třetích stran je většinou sbírání určitých informací za
účelem výzkumu v oblasti chování, demografie a v neposlední řadě i za účelem provádění
cíleného marketingu.

Cookies většinou neobsahují informace, na jejichž základě by Vás bylo možné identifikovat, ale Vaše
Osobní údaje, které uchováváme mohou být propojeny s údaji, které jsou získávány a ukládány
z cookies.
Technické cookies: k tomu, aby náš internetový obchod fungoval správně (např. abyste si mohli
vytvořit uživatelský profil, přihlásit se do něj a abyste mohli nakupovat zboží a služby), používáme
technické cookies. Bez nich by náš internetový obchod nemohl vůbec fungovat.

Funkční cookies: abyste se nemuseli neustále přihlašovat a abyste si nemuseli pořád dokola
nastavovat své preference (např. nastavení jazyka, ve kterém se vám náš internetový obchod
zobrazí), pomáhají vám funkční cookies. V takovém případě je vaše heslo vždy zašifrováno.
Používání těchto cookies není nevyhnutelné, ale výrazně vám zpříjemní a usnadní návštěvu našeho
internetového obchodu.

Analytické cookies: analytické cookies nám pomáhají vylepšit náš internetový obchod, z čeho ve
výsledku těžíte opět vy. Analytické cookies na našem webu jsou shromažďovány skriptem společnosti
Google Inc., která následně tato data anonymizuje. Po anonymizaci se již nejedná o osobní údaje,
protože anonymizované cookies nelze přiřadit konkrétnímu uživateli, resp. konkrétní osobě.
My pracujeme jen s cookies v anonymizované podobě. Proto nedokážeme z cookies zjistit, jak se
konkrétní uživatel na našem webu choval (jaké stránky navštívil, jaké zboží si prohlížel apod.).
Poznatky z těchto cookies používáme také pro reklamní účely, kdy vám na základě těchto údajů
můžeme zobrazovat reklamu i na cizích webových stránkách, kterou ve vztahu k vám považujeme
za relevantní.
Prosím berte na vědomí, že zablokování a/nebo odstranění cookies může mít negativní dopad
na Vaši schopnost využívat Webstránku a/nebo Služby.